The Heartwarming Milestone: When Do Babies Start to Smile?